• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์

Brand : System
ขนาด : 4 x 8 3/8 x 3 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KA/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : 494-01-PM01-02
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง
โรงงานกล่อง : อุปกรณ์
กระดาษ : KA (กระดาษสีน้ำตาลทอง)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B