• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : ไร่พระจันทร์
ขนาด : 13 x 17 x 19 cm.
เกรดกระดาษ : 125KI/M105
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0173-04-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : อาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูป
กระดาษ : KI (กระดาษสีครีมไข่ไก่)
ความหนา : 3 ชั้นลอน C