• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูกฝาชน

Brand : Jeju
ขนาด : 9 7/8 x 11 3/4 x 15 3/4 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KI/170KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0258-11-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : Cosmetic & Skincare
กระดาษ : KI (กระดาษสีครีมไข่ไก่)
ความหนา : 3 ชั้นลอน C