• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : ศรีจันทร์
ขนาด : 9.75 x 14 x 6 cm. (เบอร์ 00)
ขนาด : 14 x 20 x 6 cm. (เบอร์ A)
ขนาด : 14 x 20 x 12 cm. (เบอร์ 2A)
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 150KI/125CA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0423-02-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : Cosmetic & Skincare
กระดาษ : KI (กระดาษสีครีมไข่ไก่)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B