• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Leona
ขนาด : 9 1/2 x 18 5/8 x 13 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0123
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน
โรงงานกล่อง : Cosmetic & Skincare
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 5 ชั้นลอน BC