• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาเสียบ

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ

Brand : จิ้มจุ่ม
ขนาด : 16 x 16 x 2 1/2 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0349-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาเสียบ
โรงงานกล่อง : อาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูป
กระดาษ : KL (กระดาษสีน้ำตาลเหลือง)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B