• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องฝาเสียบ

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ

Brand : VRY
ขนาด : 4 7/8 x 4 7/8 x 2 5/8 inches.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 150KS/105M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0341-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาเสียบ
โรงงานกล่อง : สินค้าทั่วไป
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B