• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388
กล่องหูหิ้ว

กล่องหูหิ้ว

Brand : ยอดังปังปอน
ขนาด : 11 x 16 x 22 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0338-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูหิ้ว
โรงงานกล่อง : อาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูป
กระดาษ : KS (กระดาษสีขาว)
ความหนา : 3 ชั้นลอน B