• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

ระยะเวลาการผลิต หลังจากการตกลงรูปแบบ กล่องและการพิมพ์กล่อง

เมื่อ : 10/11/2020 07:16
ระยะเวลาการผลิต หลังจากการตกลงรูปแบบ กล่องและการพิมพ์กล่อง

ระยะเวลาการผลิต ผลิตกล่องครบจำนวนพร้อมทำการขนส่งระยะเวลาภายใน 10-14 วัน นับวันหลังจากยืนยันรูปแบบกล่อง และ ยืนยันไฟล์แบบพิมพ์ พร้อมให้บริการขนส่งทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

Powered by Froala Editor