• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

วิธีการรีไซเคิลกระดาษลูกฟูก

เมื่อ : 10/04/2021 04:53
วิธีการรีไซเคิลกระดาษลูกฟูก

ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือสิ่งของเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษลูกฟูก กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็นต้น ฯลฯ การจัดการกระดาษ เพื่อนำมารีไซเคิล ก่อนที่จะนำกระดาษมารีไซเคิล ควรมีการแยกประเภทของกระดาษก่อน ดังนี้ ประเภทกล่องนมยูเอชที ประเภทกระดาษลูกฟูก ประเภทกระดาษย่อยขยะ และย่อยสลาย ประเภทกระดาษสี กระดาษกล่องรองเท้า ประเภทกระดาษหนังสือพิมพ์ ประเภทกระดาษแข็งกล่องน้ำตาล ประเภทกระดาษขาวดำ ประเภทกระดาษสมุด ประเภทกระดาษปอนด์ขาวกระบวนการรีไซเคิลกระดาษลูกฟูกคัดแยกและรวบรวมของเสียกระดาษลูกฟูกตีเยื่อกระดาษรีไซเคิลผสมกับเยื่อกระดาษบริสุทธิ์นำไปผลิตเป็นกระดาษลอนลูกฟูกของไส้กลาง (Medium) ของกระดาษแผ่นเรียบ (Linerboard) นำไปผลิตเป็นกระดาษแผ่นเรียบติดบนผิวหน้ากระดาษลอนลูกฟูก โดยผสมกาว ขึ้นรูปเป็นแผ่น รีดน้ำออก และอบแห้ง กรอเป็นม้วน และตัดแบ่งตามขนาดความต้องการใช้งาน


Powered by Froala Editor