• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหนากระดาษ เพื่อนำไปใช้งานให้ตรงตามจุดประสงค์

เมื่อ : 03/11/2020 09:19
มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหนากระดาษ เพื่อนำไปใช้งานให้ตรงตามจุดประสงค์

การเลือกซื้อกระดาษลูกฟูก ถือเป็นอีกสิ่งที่จำเป็น เพราะหากเราสามารถเลือกกระดาษที่เหมาะสม มีคุณภาพที่ตรงตามความต้องการใช้งานจริง นอกจากจะช่วยให้กระดาษลูกฟูกใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อได้อีกด้วย

1. กระดาษ 3 ชั้นลอน E (รับน้ำหนักไม่เกิน 1 Kg.) เหมาะกับกล่องที่่มี่ขนาดเล็กมาก เป็นกล่องที่เหมาะกับการบรรจุสินค้าที่มีขนาดเล็ก และ มีน้ำหนักไม่มาก ถ้านำมาทำกล่องที่มีขนาดใหญ่กระดาษจะมีความอ่อนตัว เนื่องจากความหนากระดาษบาง

2. กระดาษ 3 ชั้นลอน B (รับน้ำหนักไม่เกิน 5 Kg.) เหมาะกับกล่องที่มีขนาดปานกลาง สามารถบรรจุสินค้าได้ประมาณ 1-6 ชิ้น เหมาะสำหรับการขนส่ง Kerry หรือ ไปรษณีย์ ทนรับแรงกระแทกได้ปานกลาง

3. กระดาษ 3 ขั้นลอน C (รับน้ำหนักไม่เกิน 8 Kg.) ใช้สำหรับการขนส่งกล่องภายในประเทศ เหมาะกับสินค้าทุกประเภทสามารถขึ้นรูปกล่องได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก - ใหญ่รองรับแรงกระแทกได้ดี

4. กระดาษ 3 ชั้นลอน BC (รับน้ำหนัก 10 Kg. ขึ้นไป) ใช้สำหรับการทำกล่องเพื่อรองรับ สินค้าที่แตกหักง่ายหรือสินค้าที่บอบบาง เหมาะกับการขนส่งทั้งภายในประเทศจนไปถึงต่างประเทศ นำมาเรียงซ้อนกล่องได้ดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้มาก ทนรับแรงกระแทกได้มากที่สุด

Powered by Froala Editor