• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

กล่องลูกฟูกสามารถทดแทนได้

เมื่อ : 07/01/2021 04:00
กล่องลูกฟูกสามารถทดแทนได้

กล่องกระดาษลูกฟูกผลิตจากเยื่อกระดาษส่วนใหญ่ทำจากไม้จากต้นสนที่เติบโตเร็ว แต่ยังสามารถสร้างขึ้นจากเศษไม้และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการทำกระดาษหลายประเภท นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลประมาณ 70% ถึง 100%

ซัพพลายเออร์ที่ทำบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกจำนวนมากมักจะเก็บเกี่ยววัสดุจากป่าไม้ที่มีการจัดการและยั่งยืนและแทนที่ต้นไม้ที่เก็บเกี่ยวด้วยต้นกล้าเพื่อเริ่มกระบวนการอีกครั้ง

Powered by Froala Editor