• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

กล่องลูกฟูกกับการรีไซเคิล

เมื่อ : 07/01/2021 03:40
กล่องลูกฟูกกับการรีไซเคิล

ข้อได้เปรียบหลักทางนิเวศวิทยาของกล่องกระดาษลูกฟูกคือทำจากกระดาษรีไซเคิลที่มีเปอร์เซ็นต์สูงกล่องกระดาษคิดหรือกระดาษหนังสือพิมพ์และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหลังจากที่ใช้แล้ว ในทำนองเดียวกันบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่ทำโดยไม่ใช้สีหรือสารฟอกขาวซึ่งหมายความว่าสามารถกำจัดได้อย่างยั่งยืนมากกว่าวัสดุประเภทอื่นที่มีสารปนเปื้อน

Powered by Froala Editor